Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Myslava

Deratizácia na území mesta Košice v termíne od 15.04.2019 do 20.05.2019Vytlačiť
 

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice  

Číslo: 2019/02015-02/HŽPZ, ODP                                                                                      Košice, 03. 04. 2019        

 

 

R o z h o d n u t i e

 

            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (ďalej len správny orgán) ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore                                a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje toto  

 

o p a t r e n i e

 

zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Košice v termíne od 15. 04. 2019 do 20. 05. 2019 takto:                                                      

 

  1. Mesto Košice a jeho mestské časti na celom území mesta Košice- v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Potvrdenie o vykonaní deratizácie zaslať tunajšiemu správnemu orgánu do 31. 05. 2019.
  2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia -v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených          na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov, a potvrdenie tohto subjektu o vykonaní deratizácie uchovať po dobu 3 mesiacov.
  3. Fyzické osoby –v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto: prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov alebo svojpomocne, spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel, a potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý, uchovať po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia.

 

Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa vylučuje odkladný účinok prípadne podaného odvolania, a to z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho v ochrane zdravia ľudí pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia.

 

O d ô v o d n e n i e :

 

Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí sa považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochorení u ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Keďže uvedené hlodavce disponujú vysokým rozmnožovacím potenciálom, za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj v priľahlých vonkajších priestoroch. V záujme predísť tomuto stavu  a  tým dosiahnuť minimalizáciu epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia                           na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia, vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

Tunajší správny orgán sporadicky zaznamenáva podnety občanov na výskyt hlodavcov, najmä potkanov, pri obytných domoch, na verejných priestranstvách, na neudržiavaných pozemkoch                             a na nezabezpečenie odstránenia uhynutých hlodavcov aj po vykonaní deratizácie. Riešenie tohto problému si vyžaduje vykonať preventívne opatrenie koordinovaným postupom všetkých dotknutých právnických a fyzických osôb na území mesta pri deratizácii v najkratšom časovom období.

Regulácia živočíšnych škodcov je v zmysle § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení nariaďovaných orgánmi verejného zdravotníctva. Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 a § 53 písm. a) uvedeného zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce, ktorým boli opatrenia nariadené.

Mesto Košice a jeho mestské časti sú povinné zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov na celom území mesta Košice, nie len v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve ale aj na verejných priestranstvách a predložiť potvrdenie o vykonaní deratizácie tunajšiemu správnemu orgánu do 31. 05. 2019.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, si uchovajú potvrdenie o vykonaní deratizácie pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia, po dobu 3 mesiacov.

Fyzická osoba musí vedieť preukázať splnenie uloženého opatrenia pokladničným dokladom o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý a ktorý fyzická osoba uchová aspoň po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia. V prípade zabezpečenia povinnosti prostredníctvom subjektu oprávneného na profesionálne vykonávanie deratizácie, sa splnením povinnosti fyzická osoba preukáže potvrdením o profesionálnom vykonaní deratizácie, ktoré jej tento subjekt vystaví.

Zároveň upozorňujeme, že fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, sú povinné v zmysle  § 52 ods. 4 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.  kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej deratizácie a v zmysle § 52 ods. 4 písm. c) uvedeného zákona oznámiť začiatok každej takejto činnosti regionálnemu úradu verejného zdravotníctva písomne najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom.  V prípade porušenia týchto povinností sa fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť dopustia správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva.

Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť povolenie príslušného orgánu veterinárnej správy v zmysle zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.   

 

P o u č e n i e:

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie na tunajší správny orgán.

Podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku, a to po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

MUDr. Margita Kaplanová

Rozhodnutie sa doručí:                                                                                                    regionálny hygienik

MČ Myslava

Pod horou 22

040 16 Košice


 
 

Upútavky na oznamy

Rekonštrukcia myslavskej cesty v úseku Myslava-Maša - III. etapa - Zber komunálneho odpadu

http://www.myslava.eu/myslavska-cestamasa-rekonstrukcia.html
viac...

Zverejnené 8.4.2019


 

Prerušenie distribúcie elektriny - Chmeľniky,Myslavská,Pod horou,Pod Gruntom,Ku hájovni,Kamenný potok - 30.4.2019 - od 08:10 h do 12:30 h

žiarovka.png

Oznamujeme, že v termíne:
 
30.4.2019 od 08:10 h do 12:30 h
 
bude na úsekoch:
 
celá ulica Chmeľníky, ...viac...

Zverejnené 8.4.2019


 

ZMENA - Prerušenie distribúcie elektriny - Za priekopou, Myslavská, Povrazová, Pod Horou, Pod Hrabinou - 3.5.2019 - od 08:00 h do 17:00 h

žiarovka.png

Oznamujeme, že v termíne:
 
3.5.2019 od 08:00 h do 17:00 h
 
bude na úsekoch:
 
ul. Za priekopou od č.d. 2 po ...viac...

Zverejnené 8.4.2019


 

Vyzvy srdce k pohybu - kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity

pz-vskp2019-verejnost-page-001.jpg


Plagát kampane, účastnícky list (prihláška) a informácie pre detského podporovateľa sú umiestnené na webovom sídle RÚVZ Košice, v priečinku Ak ...viac...

Zverejnené 27.3.2019


 

Deratizačné balíčky pre občanov MČ Košice-Myslava

MČ Košice-Myslava oznamuje, že ponúka svojim obyvateľom deratizačné balíčky na ničenie škodcov (hlodavcov). Balíčky sú k dispozícii na Miestom Úrade M ...viac...

Zverejnené 18.12.2018


 

Informácia o krokoch starostky Ing. Ivety Šimkovej

Informácia o krokoch starostky Ing. Ivety Šimkovej, k:
1. Nespokojnosti občanov s novovybudovaným chodníkom vedľa Myslavskej cesty na Maši
...viac...

Zverejnené 4.12.2018


 

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup

Úvodná stránka