Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len "protispoločenská činnosť") a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. 

 

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie hlavnému kontrolórovi mestskej časti Košice - Myslava, ktorý je zodpovednou osobou podľa § 11 ods. tohto zákona. Konaním v dobrej viere sa na účely tohto zákona rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.

 

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu záväznej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa. 

 

Podnetom sa rozumie:

        a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia,

        b) neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.


Závažnou protispoločenskou činnosťou je protiprávne konanie, ktoré je :

  • niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
  • trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
  • správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

 

Inou protispoločenskou činnosťou sa rozumie konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť. Oznámenie alebo podnet, ktorý bude poukazovať na konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom bude postúpené príslušnému správnemu orgánu.

 

Oznámenie, podnet alebo podanie môže fyzická osoba podať:

 

  • doručením podnetu do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Myslava na adresu: Mestská časť Košice – Myslava, hlavný kontrolór, Pod horou 22, 040 16 Košice v uzatvorenej obálke s označením „Hlavný kontrolór“, takýto podnet sa neotvorený postupuje hlavnému kontrolórovi mestskej časti
  • osobne do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Myslava, Pod horou 22, 040 16 Košice
  • elektronicky na adresu myslava@internetkosice.sk (24 hodinový prístup).

 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka