Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Košice - Myslava » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 79
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
15/2019Stavebnoobchodná firma Žabecký, s.r.o., Stará Košická 7, 044 12 Nižný KlatovZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisovZmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je „Rekonštrukcia oplotenia cintorína a rekonštrukcia Domu smútku“ v Mestskej časti Košice – Myslava. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).80 123,30 €15.6.2019nestanovený
14/2019Stavebnoobchodná firma Žabecký, s.r.o., Stará Košická 7, 044 12 Nižný KlatovZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisovZmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je „Zastrešenie pódia“ v Mestskej časti Košice – Myslava. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).16 560,60 €15.6.2019nestanovený
13/2019Spolok Dychová hudba – Myslavčanka, Na Kope 89, 040 16 KošiceZ M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka1) Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice – Myslava č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Myslava č. 13/6/2019 zo dňa 20. marca 2019. 800,00 €8.6.2019nestanovený
12/2019KIP -Košický inžiniering Perún, Olšovany 117, 044 19Mandátna zmluva uzavretá podľa §566 a násl. zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)Mandatár sa zaväzuje že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho účet investorské činnosti v štádiu prípravy , realizácie stavby a po dokončení stavby v tomto rozsahu: 3.1 Realizácia stavby 3.1.1 Výkon technického dozoru investora v rozsahu prílohy č. l 3.1.2 Zabezpečenie začatia a plynulého pokračovania prác na stavbe 3.1.3 Koordinácia dodávok a prác medzi priamymi zhotoviteľmi 3.1.4 Organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia dodávok a prác medzi zhotoviteľmi a objednávateľom (podľa tejto zmluvy mandantom), včítane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí 3.1.5 Zabezpečenie odstránenia zjavných vád a nedorobkov uvedených v zápisoch o odovzdaní a prevzatí dodávok a prác od zhotoviteľov, včítane zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania 200,00 €8.6.2019nestanovený
11/2019AQUART s.r.o. v zastúpení 5 vlastníkov stavby a Myslava Invest s.r.o., Na Ortášoch 28, 044 13 ValalikyZmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) podľa ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka2.2. Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou povinný zriadi na slúžiacom pozemku vecné bremeno v prospech oprávneného ako vlastníka stavby 0,00 €4.6.2019nestanovený
10/2019Rodičovské združenie pri materskej škole, Za Priekopou 57, Z M L U V A o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 1/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice – Myslava č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Myslava č. 13/6/2019 zo dňa 20.marca 2019.1 000,00 €24.5.2019nestanovený
9/2019Občianske združenie KOŠICKI ŠPIVACI, Námestie nádeje 1, 040 01 KošiceZ M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPredmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice – Myslava č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Myslava č. 13/62019 zo dňa 20.marca 2019. 500,00 €8.5.2019nestanovený
8/2019Klub dôchodcov, Myslavská č. 115Z M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPredmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice – Myslava č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Myslava č. 13/6/2019 zo dňa 20.marca 2019.1 000,00 €8.5.2019nestanovený
7/2019Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republikaNÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA (ĎALEJ LEN „PZP“)POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA14,00 €25.4.2019nestanovený
6/2019Ing. Rastislav Mester, Tokajská 48, 040 18 Košice – KrásnaZmluva o vedení účtovníctva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v z.n.p.Dodávateľ bude pre objednávateľa vykonávať nasledovné práce: 1) Vedenie účtovnej evidencie v priebehu účtovného obdobia v sústave podvojného účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a opatrení MF SR o vedení podvojného účtovníctva pre obce. 2) Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z obchodného styku. 3) Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Vedenie evidencie krátkodobého hmotného a nehmotného majetku. Inventarizácia majetku na základe vydaného príkazu na vykonanie inventarizácie podľa § 29 a 30 zákona o účtovníctve č. 431/2002. 4) Spolupráca pri vykonávaní auditu v rozsahu potrebnom pre riadne uskutočnenie auditu. 5) Spracovanie kvartálnej a ročnej účtovnej závierky a riadneho daňového priznania k dani z príjmu právnickej osoby. 6) Zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok, finančných výkazov, výročnej správy, formuláru vzájomných vzťahov, záverečného účtu. 475,00 €25.4.2019nestanovený
5/2019Dedinská folklórna skupina VINICA, o.z., Myslavská č. 159, 040 16 KošiceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPredmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice – Myslava č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Myslava č. 13/6/2019 zo dňa 20. marca 2019.2 000,00 €16.4.2019nestanovený
4/2019KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 KošiceDarovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito účastníkmiPredmetom zmluvy sú služby spoločnosti KOSIT a.s. počas akcie KOSIT Jarné upratovanie 500,00 €21.3.2019nestanovený
3/2019Mgr. Zuzana Molnárová, PhD., Jánošíkova 9, 040 01 KošiceZmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácieZhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu Podpora rozvoja športu na rok 2019. 600,00 €19.2.2019nestanovený
2/2019Ing. Daša Polončáková, č. licencie SKAU 678, Juhoslovanská 5, 040 13 KošiceZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovDodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy: a) audit individuálnej účtovnej závierky Mestskej časti Košice - Myslava zostavenej k 31.12. 2018 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej republike b) overenie dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať c) overenie výročnej správy Mestskej časti Košice – Myslava za rok 2018 800,00 €31.1.2019nestanovený
1/2019VHV, s.r.o., Myslavská č. 158, 040 16 Košice – MyslavaZmluva o zabezpečení zimnej údržby číslo 1/20191. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosti špecifikované ako zimná údržba plôch v rozsahu určenom pokynmi objednávateľa a špecifikované v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.0,00 €10.1.2019nestanovený
Položky 1-15 z 79

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

webygroup

Úvodná stránka