Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Košice - Myslava » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 57
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
24/2018TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVAZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOVPredmetom tejto zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve.0,00 €18.10.2018nestanovený
23/2018CUBS plus, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 KošiceZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisovPredmetom tejto zmluvy je záväzok zodpovednej osoby poskytovateľa vykonávať pre prevádzkovateľa funkciu zodpovednej osoby podľa ustanovenia Článku 39 GDPR (ďalej len „predmet zmluvy“) za dohodnutú odplatu, ktorú sa prevádzkovateľ na základe tejto zmluvy zaväzuje zaplatiť.34,80 €4.10.2018nestanovený
22/2018CUBS plus, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 KošiceZMLUVA O DIELO (§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo - vstupný audit a vypracovanie dokumentácie smerujúcej k zabezpečeniu ochrany práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „ GDPR“ ) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 948,00 €4.10.2018nestanovený
21/2018Uncertain s r.o., Moskovská trieda 3, 040 23 KošiceDodatok č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 19.9.2012 podľa ust. Zák. č. 116/1990 Zb . o nájme a podnájme nebytových priestorov a podľa § 663 a nasl. Obč. zák.Predmetom nájmu je časť stavby súp. č. 470 - Kultúrny dom21 600,00 €27.9.20181.10.2022
20/2018CESTY KOŠICE s.r.o., ul. Mlynská 28, 040 01 KošiceZmluva o dielo uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení Zrealizovanie stavebného diela - Komunikácia Ku Bangortu36 743,14 €18.9.2018nestanovený
19/2018CESTY KOŠICE s.r.o., ul. Mlynská 28, 040 01 KošiceZmluva o dielo uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom zneníZrealizovanie stavebného diela - Chodník Za dolným mlynom15 139,63 €18.9.2018nestanovený
18/2018KIP -Košický inžiniering Perún, Olšovany 117, 044 19Mandátna zmluva uzavretá podľa §566 a násl. zákona č.513/1991 Zb.Výkon technického dozoru investora v rozsahu prílohy č. l 200,00 €15.9.2018nestanovený
17/2018Dedinská folklórna skupina VINICA, o.z., Myslavská č. 159, 040 16 KošiceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava1 000,00 €6.9.2018nestanovený
16/2018Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KošiceZmluva č. 2018001516 o zverení majetku mesta do správy uzatvorená podľa § 6 ods. 2 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovZverenie majetku mesta do správy44 567,68 €20.7.2018nestanovený
15/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebPoskatovanie verejných služieb 696,00 €21.6.2018nestanovený
14/2018Ing. Daša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 KošiceZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovPoskytnutie audítorských služieb 800,00 €13.6.2018nestanovený
13/2018Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KošiceDodatok č. 1 k Zmluve č. 2013000413 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 21. 02. 2013Zverenie majetku mesta do správy0,00 €13.6.2018nestanovený
12/2018Urbariát Myslava, pozemkové spoločenstvo, Myslavská 127, 040 16 KošiceNájomná zmluva o prenájme pozemkov uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPredmetom zmluvy je prenájom časti spoločných nehnuteľností pozemkového spoločenstva Urbariátu Myslava uvedených v článku III. ods. 1 tejto zmluvy20,55 €22.5.2018nestanovený
11/2018Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 BratislavaZMLUVA č. P-0069096100 o využívaní elektronických služiebPredmetom tejto zmluvy je využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta v rozsahu schválenom poskytovateľom na základe žiadosti používateľa.0,00 €22.5.2018nestanovený
10/2018IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Čs. armády 20, 041 18 KošiceZmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_39/2018 uzavretá na základe § 269 ods.2 zákona č.513/1991 v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“)Právo Používateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS v súlade so Zásadami a podmienkami oprávneného používania SW produktov IVeS 274,85 €22.5.2018nestanovený
Položky 1-15 z 57

dnes je: 19.10.2018

meniny má: Kristián

webygroup

Úvodná stránka