Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Košice - Myslava » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 85
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
21/2019SHOW DS s.r.o., Myslavská 8, 040 16 KošiceNÁJOMNÁ ZMLUVA uzavretá podľa ustanovení Zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenajímateľ prenajíma nájomcovi časť stavby súp. č. 470 - Kultúrny dom, a to: nebytové priestory nachádzajúce sa v Kultúrnom dome, a to vstupná hala so šatňou, sociálne zariadenie pre mužov a pre ženy, sklad potravín, kuchyňa, tanečná sála s javiskom, šatňa pre účinkujúcich vedľa javiska, bočne salóniky, kancelárske priestory, to všetko o celkovej podlahovej výmere 575 m2.7 800,00 €1.8.2019nestanovený
20/2019Servis chladničiek a mrazničiek, Kelbel Radoslav, Myslavská 51, 040 16 Košice - MyslavaZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“) (ďalej v texte len „Zmluva“)Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je „Dodanie a montáž klimatizácií“ na Miestnom úrade Košice – Myslava. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť Zmluvy (ďalej len „Dielo“).6 026,00 €10.7.2019nestanovený
19/2019KIP -Košický inžiniering Perún, Olšovany 117, 044 19Mandátna zmluva uzavretá podľa §566 a násl. zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)Mandatár sa zaväzuje že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho účet investorské činnosti v štádiu prípravy , realizácie stavby a po dokončení stavby v tomto rozsahu 100,00 €10.7.2019nestanovený
18/2019Mgr. Zuzana Molnárová, PhD., Jánošíkova 9, 040 01 KošiceZmluva o dielo č. 12/2019 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „zmluva“)Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra. Riadiacim orgánom pre túto výzvu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.1 500,00 €10.7.2019nestanovený
17/2019Stavebnoobchodná firma Žabecký, s.r.o., Stará Košická 7, 044 12 Nižný KlatovZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“) (ďalej v texte len „Zmluva“)o Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je „Oprava fasády - pošta“ v Mestskej časti Košice – Myslava. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).17 625,40 €2.7.2019nestanovený
16/2019Kamenárstvo Šofranko, s.r.o., Česká 56, 040 01 KošiceZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“) (ďalej v texte len „Zmluva“)o Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je „Výroba žulovej kolumbariovej steny na cintoríne“ v Mestskej časti Košice – Myslava.16 390,00 €28.6.2019nestanovený
15/2019Stavebnoobchodná firma Žabecký, s.r.o., Stará Košická 7, 044 12 Nižný KlatovZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisovZmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je „Rekonštrukcia oplotenia cintorína a rekonštrukcia Domu smútku“ v Mestskej časti Košice – Myslava. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).80 123,30 €15.6.2019nestanovený
14/2019Stavebnoobchodná firma Žabecký, s.r.o., Stará Košická 7, 044 12 Nižný KlatovZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisovZmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je „Zastrešenie pódia“ v Mestskej časti Košice – Myslava. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).16 560,60 €15.6.2019nestanovený
13/2019Spolok Dychová hudba – Myslavčanka, Na Kope 89, 040 16 KošiceZ M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka1) Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice – Myslava č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Myslava č. 13/6/2019 zo dňa 20. marca 2019. 800,00 €8.6.2019nestanovený
12/2019KIP -Košický inžiniering Perún, Olšovany 117, 044 19Mandátna zmluva uzavretá podľa §566 a násl. zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)Mandatár sa zaväzuje že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho účet investorské činnosti v štádiu prípravy , realizácie stavby a po dokončení stavby v tomto rozsahu: 3.1 Realizácia stavby 3.1.1 Výkon technického dozoru investora v rozsahu prílohy č. l 3.1.2 Zabezpečenie začatia a plynulého pokračovania prác na stavbe 3.1.3 Koordinácia dodávok a prác medzi priamymi zhotoviteľmi 3.1.4 Organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia dodávok a prác medzi zhotoviteľmi a objednávateľom (podľa tejto zmluvy mandantom), včítane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí 3.1.5 Zabezpečenie odstránenia zjavných vád a nedorobkov uvedených v zápisoch o odovzdaní a prevzatí dodávok a prác od zhotoviteľov, včítane zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania 200,00 €8.6.2019nestanovený
11/2019AQUART s.r.o. v zastúpení 5 vlastníkov stavby a Myslava Invest s.r.o., Na Ortášoch 28, 044 13 ValalikyZmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) podľa ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka2.2. Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou povinný zriadi na slúžiacom pozemku vecné bremeno v prospech oprávneného ako vlastníka stavby 0,00 €4.6.2019nestanovený
10/2019Rodičovské združenie pri materskej škole, Za Priekopou 57, Z M L U V A o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 1/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice – Myslava č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Myslava č. 13/6/2019 zo dňa 20.marca 2019.1 000,00 €24.5.2019nestanovený
9/2019Občianske združenie KOŠICKI ŠPIVACI, Námestie nádeje 1, 040 01 KošiceZ M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPredmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice – Myslava č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Myslava č. 13/62019 zo dňa 20.marca 2019. 500,00 €8.5.2019nestanovený
8/2019Klub dôchodcov, Myslavská č. 115Z M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPredmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice – Myslava č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Myslava č. 13/6/2019 zo dňa 20.marca 2019.1 000,00 €8.5.2019nestanovený
7/2019Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republikaNÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA (ĎALEJ LEN „PZP“)POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA14,00 €25.4.2019nestanovený
Položky 1-15 z 85

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka