Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Košice - Myslava » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 85
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
6/2019Ing. Rastislav Mester, Tokajská 48, 040 18 Košice – KrásnaZmluva o vedení účtovníctva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v z.n.p.Dodávateľ bude pre objednávateľa vykonávať nasledovné práce: 1) Vedenie účtovnej evidencie v priebehu účtovného obdobia v sústave podvojného účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a opatrení MF SR o vedení podvojného účtovníctva pre obce. 2) Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z obchodného styku. 3) Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Vedenie evidencie krátkodobého hmotného a nehmotného majetku. Inventarizácia majetku na základe vydaného príkazu na vykonanie inventarizácie podľa § 29 a 30 zákona o účtovníctve č. 431/2002. 4) Spolupráca pri vykonávaní auditu v rozsahu potrebnom pre riadne uskutočnenie auditu. 5) Spracovanie kvartálnej a ročnej účtovnej závierky a riadneho daňového priznania k dani z príjmu právnickej osoby. 6) Zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok, finančných výkazov, výročnej správy, formuláru vzájomných vzťahov, záverečného účtu. 475,00 €25.4.2019nestanovený
5/2019Dedinská folklórna skupina VINICA, o.z., Myslavská č. 159, 040 16 KošiceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPredmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice – Myslava č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Myslava č. 13/6/2019 zo dňa 20. marca 2019.2 000,00 €16.4.2019nestanovený
4/2019KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 KošiceDarovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito účastníkmiPredmetom zmluvy sú služby spoločnosti KOSIT a.s. počas akcie KOSIT Jarné upratovanie 500,00 €21.3.2019nestanovený
3/2019Mgr. Zuzana Molnárová, PhD., Jánošíkova 9, 040 01 KošiceZmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácieZhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu Podpora rozvoja športu na rok 2019. 600,00 €19.2.2019nestanovený
2/2019Ing. Daša Polončáková, č. licencie SKAU 678, Juhoslovanská 5, 040 13 KošiceZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovDodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy: a) audit individuálnej účtovnej závierky Mestskej časti Košice - Myslava zostavenej k 31.12. 2018 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej republike b) overenie dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať c) overenie výročnej správy Mestskej časti Košice – Myslava za rok 2018 800,00 €31.1.2019nestanovený
1/2019VHV, s.r.o., Myslavská č. 158, 040 16 Košice – MyslavaZmluva o zabezpečení zimnej údržby číslo 1/20191. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosti špecifikované ako zimná údržba plôch v rozsahu určenom pokynmi objednávateľa a špecifikované v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.0,00 €10.1.2019nestanovený
31/2018KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BRATISLAVADodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419002926Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419002926 437,36 €1.1.2019nestanovený
30/2018Športový klub TAEKWON-DO ITF CHARKOVSKÁ KOŠICE, Charkovská 1, 040 22 KošiceZ M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava podľa platného VZN č. 4/2016 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPredmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava 300,00 €21.12.2018nestanovený
29/2018Lindström, s.r.o., Orešianska 7254/3, 917 01 TrnavaZmluva o servisnom prenájme rohožíPrenájom rohože15,72 €12.12.2018nestanovený
28/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytnutí verejných služiebPoskytovanie verejných služieb40,00 €29.11.2018nestanovený
27/2018Rímsko – katolícka cirkev Farnosť sv. Bartolomeja, Myslavská 137/128, 040 16 KošiceZ M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka1) Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov2 000,00 €21.11.2018nestanovený
26/2018LUMY DENT s.r.o., Chmeľníky č. 18, 040 16 Košice-MyslavaDodatok č. 7 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 1.5.1997 podľa ust. Zák. č. 116/1990 Zb . o nájme a podnájme nebytových priestorov a podľa § 663 a nasl. Obč. zák.Dodatok k nájomnej zmluve0,00 €27.10.2018nestanovený
25/2018KIP -Košický inžiniering Perún, Olšovany 117, 044 19Mandátna zmluva uzavretá podľa §566 a násl. zákona č.513/1991 Zb.Výkon technického dozoru investora v rozsahu prílohy č. l 200,00 €27.10.2018nestanovený
24/2018TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVAZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOVPredmetom tejto zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve.0,00 €18.10.2018nestanovený
23/2018CUBS plus, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 KošiceZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisovPredmetom tejto zmluvy je záväzok zodpovednej osoby poskytovateľa vykonávať pre prevádzkovateľa funkciu zodpovednej osoby podľa ustanovenia Článku 39 GDPR (ďalej len „predmet zmluvy“) za dohodnutú odplatu, ktorú sa prevádzkovateľ na základe tejto zmluvy zaväzuje zaplatiť.34,80 €4.10.2018nestanovený
Položky 16-30 z 85

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka