Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Zverejňovanie

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má Mestská časť Košice - Myslava k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať.
Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.

Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodného tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:

 1. písomnou formou
  na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Myslava, Pod horou 22, 040 16 Košice
  v podateľni Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Myslava
  na e-mail: info@myslava.eu
  prípadne na e-mail príslušných zamestnancov
 2. osobne - podľa obsahu podania na príslušných oddeleniach Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Myslava v stránkové dni
  Pondelok od 8.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.30 h
  Streda od 8.00 do 12.00 h od 12.30 do 17.00 h
  Piatok od 8.00 do 12.00 h
 3. telefonicky - 055/6853112

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 1. Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach umiestnených pred budovou Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Myslava Pod horou 22, 040 16 Košice, prípadne na internetovej stránke mesta: www.myslava.eu .
 2. Žiadosti vybavuje právne oddelenie, prípadne priamo príslušný zamestnanec a to do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.
 3. Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvej vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky, faxom
 4. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

Ako podať opravný prostriedok ?

Proti rozhodnutiu Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Myslavae o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej veci sa týka, čo sa navrhuje.

Odvolanie sa podáva písomne na Mestská časť Košice - Myslava a rozhoduje o ňom starosta Mestskej čati. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom.

 


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka